STATUT

FUNDACJI "BEZ MAMY I TATY"

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1

Fundacja "Bez Mamy i Taty", zwana w dalszej części Statutu .Fundacją", ustanowiona przez 

Fundatora Antoniego Świderka aktem notarialnym z dnia 30 lipca 2015 r. za Repertorium A 

2015" sporządzonym przez notariusza Dorotę Kossewską w Warszawie, działa na podstawie: 

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz,U, Nr 46 z 1991 r, poz. 203); 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity z dnia 27 października 2010 r., Dz.U. Nr 234, poz. 1536); 

niniejszego Statutu.

§2

1.Siedzibą Fundacji jest Raszyn.

2.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej przy czym w zakresie 

niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.

§3

1.Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej oraz Minister 

właściwy do spraw edukacji.

§5

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód uzyskany w toku prowadzenia 

działalności przez Fundację może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych 

Fundacji.

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

§6

Fundacja została powołana w celach;

1.Niesienia pomocy wychowankom oraz byłym wychowankom Domów Dziecka;

2.Niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, które zostały osierocone lub straciły jednego z 

rodziców i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich opiekunom prawnym;

1

3.Niesienia pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej

sytuacji materialnej;

4.Wyrównywania szans dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1,2 i 3;

5.Nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, 2 i 3;

6.Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, 2 i 3;

7.Niesienia pomocy w usamodzielnieniu się byłych wychowanków Domów Dziecka w tym ich 

aktywizacji zawodowej;

8.Działalności charytatywnej;

9.Promocji i organizacji wolontariatu.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów i innych świadczeń finansowych;

2.Organizowanie szkoleń i seminariów;

3.Tworzenie i popieranie programów pomocy i funduszy celowych dla osób objętych celami 

działania Fundacji;

4.Organizowanie i wspieranie programów edukacyjnych podnoszących jakość nauczania oraz 

programów wyrównujących szanse edukacyjne, promujących talenty i wybitne uzdolnienia 

dzieci i młodzieży;

5.Organizowanie i wspieranie programów sportowych, kulturalnych, wypoczynkowych oraz 

żywnościowych, promujących zdrowy i aktywny styl życia:

6.Inicjowanie i organizacja konferencji, wydawnictw, spotkań, warsztatów, wyjazdów i innych 

imprez publicznych objętych celami działania Fundacji;

7.Organizowanie poradnictwa, pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej dla osób 

objętych celami działania Fundacji.

§8

Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi dla 

osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia 

organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w 

uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§9

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł, Jeden tysiąc złotych) 

przekazany Fundacji w oświadczeniu woli Fundatora, a także środki uzyskane lub nabyte przez 

Fundację w toku jej działania, w tym środki finansowe, nieruchomości oraz ruchomości.

2

2.Dochodami Fundacji są:

a)Dochody ze zbiórek, aukcji, licytacji i kiermaszów;

b)Subwencje, darowizny, spadki, zapisy;

c)Dochody z majątku Fundacji, w tym odsetki z depozytów bankowych;

d)Inne dochody.

3.Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich cel6w Fundacji, o ile 

ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawc6w nie może być 

sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

4.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§10

Wszystkie środki i dochody uzyskane przez Fundację będą przeznaczone wyłącznie na działalność 

statutową, w tym na pokrycie koszt6w działalności Fundacji.

Rozdział IV 

Działalność pożytku publicznego

§ 11

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności, a w 

szczególności grupy społecznej dzieci i młodzieży będących wychowankami lub byłymi

. wychowankami Domów Dziecka. Działalność ta jest prowadzona jako odpłatna albo nieodpłatna 

działalność pożytku publicznego.

Rozdział V 

Organy Fundacji 

§ 12

Organami Fundacji są:

1.Fundator;

2.Zarząd Fundacji;

3.Rada Fundacji.

Fundator

§13

1. Funkcję Fundatora dożywotnio pełni Pan Antoni Świderek.

3

2.Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:

a)powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

b)dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;

c)podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

3.Decyzje Fundatora podejmowane są w formie uchwał.

Zarząd Fundacji

§14

1.W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób - Prezes i pozostali członkowie Zarządu.

2.W skład Zarządu Fundacji mogą być powoływani Fundatorzy.

3.Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata. Jeżeli w trakcie kadencji dokonano wyboru 

uzupełniającego lub rozszerzającego mandat nowo powołanego członka wygasa 

równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Fundacji.

4.Wybór nowych członków Zarządu następuje najpóźniej na dwa tygodnie przed datą 

wygaśnięcia mandatów członków Zarządu poprzedniej kadencji.

5.Kandydatów na członków Zarządu Fundacji zgłaszają Fundator oraz członkowie Rady 

Fundacji.

6.Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Fundacji wraz ze 

wskazaniem pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji.

7.Członkowie Zarządu Fundacji mogą być powoływani na kolejną kadencję dowolną ilość razy.

8.Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z 

wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym 

kosztów pod róży.

9.Dopuszczalne jest, aby za zgodą Rady Fundacji Członkowie Zarządu wykonujący zadania 

operacyjne o zakresie przekraczającym obowiązki Wynikające z § 16 niniejszego Statutu 

otrzymywali wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni.

§14

W skład pierwszego składu Zarządu Fundacji powołany zostaje Pan Antoni Świderek (pESEL 

67010914554) jako Prezes Zarządu Fundacji.

§15

1.Członek Zarządu Fundacji może być odwołany uchwałą Rady Fundacji podjętą na wniosek 

Fundatora lub członka Rady Fundacji w przypadku:

a)Stwierdzenia niezdolności do pracy przez komisję lekarską;

b)Prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, odpowiedniej dla środowiska

4

naukowego członka Zarządu Fundacji;

c)Niewywiązywania się z obowiązków;

d)Utraty zaufania Fundatora.

2.Członkostwo w Zarządzie ustaje także w przypadku rezygnacji, śmierci członka lub 

prawomocnego skazania przez sąd.

3.Członek Zarządu Fundacji może w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację. Rezygnacja 

nie wymaga uzasadnienia.

4.W przypadku odwołania członka Zarządu Fundacji lub wygaśnięcia jego mandatu w 

następstwie rezygnacji, śmierci lub prawomocnego skazania przez sąd przed upływem 

kadencji, Rada Fundacji uzupełnia skład według własnego uznania.

§16

1.Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

Fundacji, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Fundatora albo Rady Fundacji, a w 

szczególności :

2.Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

3.Zarządzanie majątkiem i dochodami Fundacji;

4.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

5.Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

6.Zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań,

7.Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;

8.Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapis6w;

9.Reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a pracownikami;

10.Zarząd nie może podejmować uchwał i decyzji, które byłyby sprzeczne z uchwałami Rady 

Fundacji.

§17

Fundację reprezentują Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu 

Fundacji działający łącznie.

§ 18

1.Pracą Zarządu Fundacji kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz jego Prezes.

2.Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

3.Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeby. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes 

Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zarządu, zgłoszony na piśmie wraz z 

proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch 

tygodni od dnia złożenia wniosku.

5

4.Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w wyznaczonym wyżej terminie prawo jego 

zwołania przysługuje wnioskującemu członkowi Zarządu.

5.Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub poza jej siedzibą 

Fundacji.

6.Uchwały mogą być podjęte przez Zarząd Fundacji w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy 

członkowie Zarządu Fundacji otrzymali projekt uchwały.

7.Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres 

ich umocowania.

Rada Fundacji 

§19

1.Rada Fundacji jest organem odrębnym od organu zarządzającego (Zarządu), nie 

podlegającym mu w zakresie wykonywania czynności nadzoru.

2.Rada Fundacji sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Fundacji, w 

szczególności kontrolując zgodność prowadzonej przez Fundację działalności z celami 

statutowymi, zasadami prawidłowej gospodarki oraz weryfikując czy działalność Fundacji jest 

działalnością społecznie użyteczną z zakresu zadań publicznych.

3.Uprawnienia nadzoru, o których mowa w ustępie 2, może wykonywać każdy członek Rady 

Fundacji.

4.W celu wykonywania swoich kompetencji członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do 

zapoznawania się z dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i 

wyjaśnień.

§ 20

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 5 osób - Przewodniczący i pozostali członkowie .

. 2. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata. Jeżeli w trakcie kadencji dokonano wyboru 

uzupełniającego lub rozszerzającego mandat nowo powołanego członka wygasa 

równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Fundacji.

3.Wybór nowych członków Rady Fundacji następuje najpóźniej na dwa tygodnie przed datą 

wygaśnięcia mandatów członków Rady Fundacji poprzedniej kadencji.

4.Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani uchwałą Fundatora wraz ze 

wskazaniem pełnionej funkcji w Radzie Fundacji.

5.Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejną kadencję dowolną ilość razy.

§ 21

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub za zgodą Rady Fundatorów wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne

6

, '.

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22

1.Członek Rady Fundacji może być odwołany uchwałą Fundatora w każdej chwili bez podania 

powodu.

2, Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub prawomocnego 

skazania przez sąd.

3.Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja nie wymaga 

uzasadnienia.

4.W przypadku odwołania członka Rady Fundacji lub wygaśnięcia jego mandatu w następstwie 

rezygnacji, śmierci lub prawomocnego skazania przez sąd przed upływem kadencji, Fundator 

uzupełnia skład według własnego uznania.

§ 23 

Do szczególnych kompetencji Rady Fundacji należy:

1.Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

2.Ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;

3.Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań 

Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;

4.Udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium;

5.Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

§ 24

1.Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji jej 

Przewodniczący.

2.Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

3.Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, przy czym jedno z posiedzeń odbywa się z końcem 

roku obrachunkowego. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej 

inicjatywy albo na wniosek członka Rady, zgłoszony na piśmie wraz z proponowanym 

porządkiem obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia 

złożenia wniosku.

4.Jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia w wyznaczonym wyżej terminie 

prawo jego zwołania przysługuje wnioskującemu członkowi Rady Fundacji.

5.Wszyscy członkowie RadY Fundacji powinni zostać zawiadomlent o terminie posiedzenia i 

proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

7

6.Posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni 

wszyscy członkowie Rady Fundacji, którzy wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i 

umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

7.Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub poza jej siedzibą ..

8.Uchwały mogą być podjęte przez Radę Fundacji w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Fundacji otrzymali projekt uchwały.

Rozdział V 

Postanowienia końcowe

§ 25

1.Fundacja może tworzyć oddziały.

2.Decyzję w przedmiocie utworzenia i likwidacji oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały.

§ 26

1.Dla efektywnego realizowania swoich cełów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2.Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator w drodze uchwały.

3.Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 27

1.Uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 

razie wyczerpania się środków finansowych i majątku podejmuje Fundator. W razie śmierci 

Fundatora uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, a w razie śmierci wszystkich 

członków Rady Fundacji uchwałę o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji

2.Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Fundatora likwidator, któremu w okresie likwidacji 

przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

3.Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

§ 28

Niniejszy statut został przyjęty i podpisany w dniu 30 lipca 2015 roku.

Fundator

 
gry online